Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija

ĮS T A T A I

1 straipsnis. Pagrindinės nuostatos

1. Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra savanoriška ne pelno organizacija, įsteigta steigiamojo susirinkimo nutarimo ir steigimo sutarties pagrindu neribotam laikui įmonių, užsiimančių rinkodaros komunikacijos verslu, besivadovaujanti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
1.1. Oficialus Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba yra: Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija.
1.2. Asociacijos teisinė forma: Asociacija.
1.3. Asociacija Lietuvoje veikia kaip juridinis asmuo, turintis sąskaitas banko įstaigose ir savo antspaudą, turintis finansinį ir organizacinį savarankiškumą, besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, poįstatyminiais teisės aktais ir šiais įstatais bei kitais steigimo dokumentais.
1.4. Asociacija pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Lietuvos Respublika ir steigėjai neatsako pagal asociacijos prievoles, kaip ir asociacija neatsako už Lietuvos Respublikos ir steigėjų įsipareigojimus.
1.5. Asociacija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis, dirbti bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio asmenimis, organizacijomis, tarptautinėmis dvišalėmis ir daugiašalėmis organizacijomis, jungtis prie minėtų organizacijų ir jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas).
1.6. Asociacijos veiklos metais laikomi kalendoriniai metai.
1.7. Sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo priima Asociacijos Valdyba

2 straipsnis. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

2.1. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai:
a) skatinti ir padėti plėtoti organizuotą rinkodaros komunikacijos verslą Lietuvoje, prisidėti prie Lietuvos ūkio lygio kėlimo;
b) diegti etinio elgesio ir praktikos principus rinkodaros komunikacijos versle;
c) remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendriesiems savo narių interesams santykiuose su Lietuvos Vyriausybe ir kitomis valstybės bei savivaldos institucijomis, teikti paslaugas, atitinkančias Asociacijos tikslus;
d) remti organizacijas, individualius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos veiklai;
e) organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių Lietuvoje interesus ir teises;
f) kurti ir dirbti su duomenų bazėmis, tam tikslui naudojant visus prieinamus metodus, taip pat elektronines informacijos apdorojimo priemones;
g) organizuoti konferencijas, diskusijas, konkursus, festivalius ir kitokius renginius, susijusius su Asociacijos interesų sfera;
h) kiek leidžia Lietuvos įstatymai, padėti mokyti darbuotojus, dirbančius įmonėse, užsiimančiose rinkodaros komunikacijos verslu, bei tikrinti darbuotojų žinias;
i) užmegzti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis ir suinteresuotais asmenimis;
j) bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas;
k) skatinti ir remti rinkodaros komunikacijos verslo praktikos ir rinkodaros komunikacijos paslaugų teikimo kokybės standartų priėmimą.
2.2. Siekdama įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius, Asociacija:
a) apibendrins ir skleis savo srities žinias;
b) kurs teisinio reglamentavimo dokumentų projektus, susijusius su rinkodaros komunikacijos verslu, ir ruoš pasiūlymus, skirtus rinkodaros komunikacijos verslo aplinkai Lietuvoje gerinti;
c) publikuos įvairią medžiagą informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;
d) organizuos seminarus, konferencijas ir kitokį mokymą rinkodaros komunikacijos verslo srityje;
e) atstovaus Asociacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijose, įmonėse bei organizacijose;
f) leis periodinį spaudos leidinį, skleidžiantį Asociacijos tikslus atitinkančias idėjas;
g) vykdys kitą įstatymų leidžiamą veiklą, atitinkančią šių Įstatų turinį ir Asociacijos tikslus

3 straipsnis. Asociacijos teisės ir pareigos

3.1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisę:
a) naudotis visomis civilinėmis teisėmis ir pareigomis (ir turtinėmis, ir neturtinėmis), neprieštaraujančiomis Asociacijos tikslams;
b) turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose;
c) valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
d) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
e) įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones ir organizacijas;
f) priimti į darbą ir atleisti iš darbo Asociacijos darbuotojus;
g) savo vardu vykdyti teikimus valstybės institucijoms;
h) steigti visuomenės informavimo priemones;
i) atstovauti savo nariams visose valstybės institucijose.
3.2. Asociacija neužsiima prekyba, komercinėmis operacijomis ar politine veikla.
3.3. Asociacija veda buhalterinę apskaitą, įstatymų nustatyta tvarka teikia finansinę ir buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius.

4 straipsnis. Narystė Asociacijoje

4.1. Šią Asociaciją įsteigusios rinkodaros komunikacijos verslu užsiimančios įmonės savaime yra Asociacijos narės, netaikant joms naujiems nariams keliamų reikalavimų, ir vadinamos STEIGĖJOMIS.
4.2. Narystės Asociacijoje teisė suteikiama įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra rinkodaros komunikacijos verslas Lietuvos Respublikos teritorijoje:
a) Kūrybinėms agentūroms;
b) Žiniasklaidos planavimo agentūroms;
c) Visas paslaugas teikiančioms agentūroms;
d) Ryšių su visuomene agentūroms;
e) Interaktyvios komunikacijos agentūroms;
f) Kitokio profilio komunikacines paslaugas teikiančioms agentūroms.
4.3. Narystės siekianti įmonė privalo atitikti šiuos kriterijus:
a) rinkodaros komunikacija turi būti pagrindinė įmonės veikla bent 1 metus, o pajamos iš šios veiklos turi būti ne mažesnės kaip 50 procentų viso tokios įmonės pardavimo (apyvartos) per pastaruosius kalendorinius metus;
b) įmonės pardavimas (apyvarta) turi būti ne mažesnis kaip 500 000 litų per metus;
c) įmonė turi būti įdarbinusi ne mažiau kaip 3 etatinius darbuotojus.
4.4. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos Įstatų, mokėti stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį. Nariai turi sumokėti stojamąjį ir nario mokesčius per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo priimtas atitinkamas Visuotinio susirinkimo sprendimas ir/ar buvo gauta sąskaita tokiems mokesčiams mokėti.
4.5. Narystės siekianti įmonė (jos akcininkai, savininkai ar vadovai), veikusi ir/ar veikianti prieš Asociacijos interesus, turėjusi ir/ar turinti priešiškų Asociacijos tikslams interesų, turinti prastą reputaciją, arba pažeidusi Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su profesine veikla, gali būti nepriimta į Asociacijos narius.
4.6. Kandidatas į Asociacijos narius turi pateikti:
a) bent dviejų balso teisę turinčių Asociacijos narių rekomendacijas;
b) laisvos formos prašymą;
c) juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
d) informaciją, ar įmonės vadovai, savininkai, akcininkai buvo bausti administracine ar baudžiamąją tvarka dėl jų profesinės veiklos;
e) dokumentus, patvirtinančius, kad įmonė atitinka šių Įstatų 4.2, 4.3 punktų reikalavimus;
f) įmonės akcininkų, savininkų ar pajininkų sąrašą;
g) atskirais atvejais, Asociacijos valdybai pareikalavus, įmonė privalo pateikti ir kitus dokumentus.

5 straipsnis. Narių teisės ir pareigos

5.1. Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę:
a) dalyvauti Asociacijos veikloje su balsavimo teise priimant sprendimus;
b) rinkti ir pačiam būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus;
c) Asociacijos valdymo organų nustatyta tvarka naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, jos turtu ir lėšomis;
d) nustatyta tvarka naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
e) teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;
f) naudoti Asociacijos simbolius Valdybos nustatyta tvarka.
5.2. Kiekvienas Asociacijos narys privalo:
a) laikytis Asociacijos Įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;
b) 4.4. punkte nustatyta tvarka ir terminais mokėti stojamąjį ir kasmetinius nario mokesčius;
c) saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;
d) palaikyti Asociacijos įvaizdį ir laikytis Lietuvos reklamos asociacijos „Reklamos biuras“ patvirtinto Lietuvos reklamos etikos kodekso;
e) palaikyti Asociacijos interesus, nekenkti Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;
f) neplatinti tretiesiems asmenims informacijos apie visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Valdybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;
g) raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti nario įgaliotojo asmens įgalinimai;
h) pagal Valdybos nustatytą metodiką teisingai ir sąžiningai pateikti informaciją apie pagrindinius savo veiklos rodiklius.

6 straipsnis. Narių priėmimas. Garbės nariai

6.1. Narių priėmimo į Asociaciją klausimus sprendžia Valdyba, remdamasi vieno iš Valdybos narių teikimu ir pateikta medžiaga. Valdyba, išnagrinėjusi pateiktus duomenis, priima sprendimą priimti naują Asociacijos narį. 6.2. Kandidatams yra suteikiamos narystės Asociacijoje teisės tik tuo atveju, jeigu jie visiškai patenkina 4 straipsnyje išdėstytus reikalavimus ir jeigu Valdyba priima atitinkamą nutarimą ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.
6.3. Asociacija praneša kandidatui apie savo sprendimą raštu.
6.4. Tinkamai įformintas Valdybos nutarimas dėl naujo nario priėmimo yra įrodymas apie jo narystę Asociacijoje ir jo įsipareigojimą laikytis šių Įstatų.
6.5. Valdybai priėmus sprendimą nepriimti naujo Asociacijos nario, jis gali kreiptis į artimiausiu metu įvyksiantį Visuotinį susirinkimą, kurio sprendimas kandidato narystės klausimu yra galutinis.
6.6. Asmenims, daug prisidėjusiems prie rinkodaros komunikacijos verslo plėtros bei jos skatinimo Lietuvoje, Asociacijos Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti suteiktas garbės nario vardas. Pasiūlymą dėl garbės nario vardo suteikimo gali pateikti tik Asociacijos Valdybos narys. Garbės nario vardas yra suteikiamas 4/5 Visuotinio susirinkimo balsų dauguma. Garbės nariai sprendimų priėmimo ir balsavimo teisės Asociacijoje neįgyja.

7 straipsnis. Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

7.1. Narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu informavęs apie tai Valdybą.
7.2. Narys iš Asociacijos gali būti pašalinamas Valdybos teikimu Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu paprasta balsų dauguma, skaičiuojant nuo visų Asociacijos narių skaičiaus. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, šių Įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos paprasta balsų dauguma, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
7.3. Valdybai priėmus sprendimą teikti Visuotiniam susirinkimui siūlymą pašalinti Asociacijos narį pagal Įstatų 7.2. punktą, jo narystė Asociacijoje yra sustabdoma (suspenduojama) iki Visuotinio susirinkimo sprendimo priėmimo. Apie narystės sustabdymą (suspendavimą) nariui pranešama raštu. Nuo pranešimo apie narystės sustabdymą (suspendavimą) išsiuntimo dienos nariui neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme.
7.4. Asociacija turi teisę pašalinti narį jeigu:
a) per 3 mėnesius po 4.4 punkte nustatyto termino nesumoka Asociacijos nario mokesčio;
b) nuolat pažeidžia Asociacijos Įstatus;
c) nario veikla prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;
d) pažeidžia profesinę ar verslo etiką;
e) kenkia Asociacijos reputacijai.
7.5. Apie pašalinimą nariui pranešama raštu.
7.6. Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius, tačiau tokį prašymą jis gali įteikti ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po jo pašalinimo.
7.7. Jeigu narys išstoja arba yra pašalinamas iš Asociacijos, jo įmokėti nario mokesčiai negrąžinami.

8 straipsnis. Asociacijos valdymo organai

Asociacijos valdymo organai yra šie:
a) Visuotinis susirinkimas;
b) Valdyba;
c) Administracija;
d) vienasmenis valdymo organas – direktorius.

9 straipsnis. Visuotinis susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo ir balsavimo tvarka

9.1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Eilinį Visuotinį susirinkimą šaukia Asociacijos Valdyba, esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
9.2. Visuotinis susirinkimas svarsto visus klausimus, susijusius su Asociacijos veikla:
a) Valdybos ir Revizoriaus metinių ataskaitų nagrinėjimas ir tvirtinimas;
b) Asociacijos metinės finansinės ataskaitos nagrinėjimas ir tvirtinimas;
c) Asociacijos Įstatų pakeitimas ar papildymas Valdybos teikimu;
d) Valdybos teikiamo Asociacijos biudžeto tvirtinimas;
e) Valdybos ir Revizoriaus ataskaitų tvirtinimas, taip pat nario mokesčio ar kitų su naryste susijusių mokesčių dydžio nustatymas;
f) Asociacijos Valdybos narių rinkimas ir atšaukimas, taip pat individualių ar kolektyvinių parašų teisės tvirtinimas;
g) Valdybos narių ir Revizoriaus darbo užmokesčio nustatymas Valdybos Pirmininko teikimu, jei darbo užmokestis jiems mokamas;
h) Revizoriaus rinkimas ir atleidimas, Valdybos teikimu;
i) priėmimas į Asociaciją naujų narių (kai yra priimtas Valdybos sprendimas nepriimti naujo Asociacijos nario, bet kandidatas kreipiasi į Visuotinį susirinkimą su tokiu prašymu) ir narių pašalinimas iš Asociacijos Valdybos teikimu;
j) Asociacijos garbės narių vardų suteikimas;
k) Asociacijos reorganizavimas ar likvidavimas, jos filialų steigimas ar likvidavimas;
l) kitų svarbiausių Asociacijos veiklos klausimų sprendimas ir Asociacijos tikslų keitimas.
9.3. Valdyba apie Visuotinio susirinkimo šaukimą turi pranešti Asociacijos nariams mažiausiai prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Visuotinio susirinkimo datos. Laikas, kada bus šaukiamas kitas Visuotinis susirinkimas, bus paprastai nustatomas ankstesnio Visuotinio susirinkimo metu. Raštiškame pranešime, kuris išsiunčiamas, paštu arba elektroniniu paštu, prieš Visuotinio susirinkimo sušaukimo datą, turi būti nurodyta Visuotinio susirinkimo šaukimo laikas, vieta ir darbotvarkė. Prie pranešimo pridedami siūlomų svarstyti dokumentų projektai.
9.4. Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas tokiu atveju, jeigu to reikalauja Valdyba arba vienas trečdalis Asociacijos narių. Kad būtų sušauktas neeilinis Visuotinis susirinkimas, minėti jo iniciatoriai visiems Asociacijos nariams turi išsiųsti raštišką pranešimą, kuriame turi būti nurodyta tokio neeilinio Visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastis, jo laikas, vieta ir darbotvarkė.
9.5. Visuotiniams susirinkimams pirmininkauja Valdybos Pirmininkas, o jo nesant – Valdybos Pirmininko pavaduotojas arba, nesant pastarojo, bet kuris Valdybos narys.
9.6. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, Įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisydamas dalyvaujančių narių skaičiaus. Laikoma, kad narys, kuriam Visuotiniame susirinkime atstovauja jo įgaliotasis asmuo, kuris prieš tai buvo įteikęs savo įgaliojimo dokumentą, kaip nustatyta šių Įstatų 9.7 punkte, tokiame susirinkime dalyvauja.
9.7. Visuotinio susirinkimo metu kiekvienas Asociacijos narys turi vieno balso teisę. Nariai taip pat gali balsuoti per įgaliotąjį asmenį. Įgaliojimo dokumentas turi būti tinkamai įformintas ir įregistruotas prieš prasidedant Visuotiniam susirinkimui.
9.8. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams dėl įstatų priėmimo, keitimo ar papildymo, Asociacijos likvidavimo ar reorganizavimo reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, neatsižvelgiant į tai, koks yra jo ar jo atstovaujamo Asociacijos nario įnašų dydis ir atstovaujamų narių skaičius, balsavimo metu turi vieną sprendžiamąjį balsą.
9.9. Balsavimas Visuotiniame susirinkime gali būti atviras arba slaptas. Balsavimo būdą Visuotinis susirinkimas nustato kiekvienu atskiru atveju.

10 straipsnis. Valdyba, jos kompetencija, sudarymas, darbo tvarka ir atšaukimas

10.1. Laikotarpiu tarp Visuotinių susirinkimų Asociacijos veiklai vadovauja Valdyba.
10.2. Valdybos kompetencijai priklauso:
a) Asociacijos metinio biudžeto projekto teikimas Visuotiniam susirinkimui ir jo vykdymas, metinės veiklos ataskaitos bei finansinės ataskaitos parengimas ir pateikimas Visuotiniam susirinkimui;
b) Visuotinių susirinkimų, Valdybos posėdžių rengimas ir šaukimas;
c) Asociacijos susirinkimų tikslių ir tinkamų protokolų bei nutarimų rengimas ir tvarkymas;
d) Visuotinio susirinkimo nutarimų ir kitų Asociacijos sprendimų įgyvendinimo organizavimas;
e) darbo grupių kūrimas specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;
f) Administracijos vadovo ir vyriausiojo finansininko priėmimas į darbą ir atleidimas iš darbo, jų pareiginio atlyginimo nustatymas bei pareiginių nuostatų tvirtinimas;
g) reikalingų struktūrų ir infrastruktūros kūrimas, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, sprendimas;
h) Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūra ir kontrolė; įmonių, pageidaujančių tapti Asociacijos narėmis, pareiškimų analizavimas ir priėmimas arba atmetimas;
i) sprendimų priėmimas Asociacijos veiklos finansiniais klausimais;
j) Asociacijos turto ir lėšų panaudojimas ir tvarkymas, vadovaujantis Asociacijos veiklos tikslais ir pagrindiniais principais;
k) Asociacijos simbolių kūrimas ir jų naudojimo tvarkos nustatymas;
l) išankstinis pritarimas Asociacijos vardu sudaromiems sandoriams, išskyrus atlygintinus sandorius, kurių suma ne didesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) litų;
m) pasiūlymų teikimas Visuotiniam susirinkimui;
n) Asociacijos vidaus dokumentų, privalomų visiems Asociacijos nariams, rengimas ir tvirtinimas;
o) naujų narių priėmimas į Asociaciją (išskyrus, kai tokia teisė priklauso Visuotiniam susirinkimui);
p) kitų klausimų ir uždavinių, nepriskirtų Visuotinio susirinkimo ar Administracijos kompetencijai, sprendimas ir įgyvendinimas.
10.3. Pirmąją Valdybą vienų metų kadencijai renka Asociacijos Steigiamasis susirinkimas. Jos įgaliojimams pasibaigus, Valdybos narius vieniems metams renka Visuotinis susirinkimas iš Asociacijos narių. Tuo atveju, jeigu Valdybos narys atsisako savo pareigų dar nepasibaigus jo kadencijai, vietoj jo Valdyba paskiria naują narį, atstovaujantį tam pačiam Asociacijos nariui. 10.7 punkte numatytu atveju naujuoju Valdybos nariu pagal pareigas skiriamas naujasis Asociacijos nario vadovas.
10.4. Valdybą sudaro septyni nariai: Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas ir penki Valdybos nariai. Nesant Pirmininko, Asociacijai vadovauja Pirmininko pavaduotojas, o jeigu ir jo nėra – bet kuris iš kitų Valdybos narių jų susitarimu.
10.5. Valdybos pirmininkas organizuoja Valdybos veiklą. Pirmosios Valdybos Pirmininką vieniems metams renka Asociacijos Steigiamasis susirinkimas. Toliau Pirmininką kiekvieną kartą renka Valdyba vieniems metams iš Valdybos narių.
10.6. Valdybos Pirmininkas veda Asociacijos Visuotinius susirinkimus, vadovauja Valdybos posėdžiams ir yra įgaliotas Asociacijos vardu pasirašyti tokių susirinkimų ir posėdžių protokolus.
10.7. Jeigu Valdybos narys atsisako darbo įmonėje, užsiimančioje rinkodaros komunikacijos verslu, arba netenka teisės atstovauti Asociacijos nariui, jis privalo atsisakyti savo pareigų Valdyboje.
10.8. Išskyrus tuos atvejus, kai šiuose Įstatuose yra nurodyta priešingai, Valdyba pati nustato savo organizacinę struktūrą ir darbo tvarką. Valdybos posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus.
10.9. Valdybos posėdžius rengia Valdybos Pirmininkas. Kad būtų užtikrintas posėdžio kvorumas, jame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Visi nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jeigu balsavimo metu balsai pasidalija po lygiai, Valdybos Pirmininko balsas tampa lemiamas. Valdyba rašo savo posėdžių protokolus.
10.10. Valdyba gali priimti sprendimus, Valdybos nariams balsuojant raštu, naudojant elektroninį paštą. Tokiu atveju Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu jam pritaria daugiau kaip 2/3 visų Valdybos narių per Valdybos pirmininko nustatytą laiką.
10.11. Specialioms užduotims atlikti Valdyba gali kurti darbo grupes ir rinkti į tokias darbo grupes žmones, kurie nėra Valdybos nariais.
10.12. Valdybos Pirmininkas ir apmokamas Asociacijos personalas (jeigu toks yra) privalo saugoti visos jų turimos arba jiems patikėtos informacijos ir medžiagos konfidencialumą.
10.13. Valdybos nariai ir darbuotojai naudoja konfidencialią informaciją išimtinai tik savo oficialioms pareigoms atlikti. Valdybos nariai ir darbuotojai, kai jie eina savo pareigas ir vėliau, gali atskleisti konfidencialią informaciją tik Asociacijos nariams ir tik tokiu atveju, kai Asociacijos narys reikalauja tokios informacijos, kuri jam yra reikalinga šiuose Įstatuose išdėstytoms užduotims vykdyti. Konfidenciali informacija gali būti atskleista trečiosioms šalims tik turint raštišką Valdybos Pirmininko ar Pirmininko pavaduotojo leidimą. 10.14. Valdybos nariai gali būti atšaukti iki kadencijos pabaigos Visuotinio susirinkimo 4/5 balsų dauguma dėl nepatenkinamos jų darbo kokybės, šių Įstatų nuolatinių pažeidimų ar rimtų nusižengimų Asociacijos tikslams ir pagrindiniams veiklos principams. Atšaukus Valdybos narį, Visuotinis susirinkimas jo vietoje išrenka naują.

11 straipsnis. Administracija ir jos kompetencija

11.1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo Administracija.
11.2. Administracijai vadovauja Administracijos vadovas (direktorius) ir jo pavaduotojas. Administracijos vadovą (direktorių) renka ir jo pareiginį atlyginimą nustato Valdyba, sudarydama su juo darbo sutartį; Administracijos vadovo (direktoriaus) pavaduotoją Administracijos vadovo (direktoriaus) teikimu skiria Valdyba.
11.3. Administracijos vadovas (direktorius):
11.3.1. vadovauja Administracijai ir tai atlikdamas:
• organizuoja Administracijos veiklą;
• sprendžia Asociacijos organizacinius, ūkinius ir finansinius klausimus;
• pateikia Valdybai svarstyti Administracijos veiklos ataskaitas, darbo planus, teikia informaciją Asociacijos nariams apie Asociacijos valdymo organų priimtų nutarimų vykdymą;
• atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;
• leidžia įsakymus, reguliuojančius Administracijos veiklą;
• pagal savo kompetenciją atsako už Asociacijos valdymo organų priimtų sprendimų įgyvendinimą;
11.3.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kuriems pritarė Valdyba, ir sandorius, kuriems pagal Įstatus tokio išankstinio pritarimo nereikia;
11.3.3. atstovauja Asociacijai teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
11.3.4. priima ir atleidžia iš darbo Administracijos darbuotojus, išskyrus vyriausiąjį finansininką, nustato jų pareiginius atlyginimus, neviršydamas savo kompetencijos nustato Administracijos darbuotojų pareiginius įgaliojimus, teisės aktų nustatyta tvarka juos skatina ir skiria drausmines nuobaudas;
11.3.5. turi teisę pavesti (įgalioti) laikinai atlikti visas ar dalį prieš tai nurodytų savo funkcijų kitiems Asociacijos administracijos darbuotojams.
11.4. Asociacijos vyriausiąjį finansininką skiria, jo pareiginį atlyginimą nustato ir darbo sutartį su juo sudaro Valdyba. Vyriausiasis finansininkas tvarko Asociacijos buhalterinę ir finansinę apskaitą. Jis yra atsakingas už Asociacijos finansinių ataskaitų tikslumą, jos turto apsaugą.
11.5. Administracijos vadovas (direktorius) ir kiti jos darbuotojai įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Asociacijai nuostolius, padarytus dėl jų kaltės.

12 straipsnis. Asociacijos turto ir lėšų šaltiniai

12.1. Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.
12.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
a) narių stojamieji mokesčiai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
b) lėšos ir turtas, neatlygintinai gauti iš fizinių ir juridinių asmenų;
c) lėšos, gaunamos iš Asociacijos veiklos, leidybos ir paslaugų teikimo;
d) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;
e) lėšos, gaunamos iš kitų teisėtų šaltinių.

13 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

13.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama asociacijos vadovo.
13.2. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

14 straipsnis. Asociacijos skelbimai ir pranešimai

14.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Verslo žinios“.
14.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

15 straipsnis. Finansinės veiklos kontrolė

15.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka Valdybos teikimu Visuotinio susirinkimo vieniems Asociacijos veiklos metams skiriamas (renkamas) Revizorius. Juo negali būti Asociacijos arba Valdybos narys.
15.2. Revizorius, kontroliuodamas Asociacijos finansinę veiklą, privalo:
a) ne rečiau kaip kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;
b) Visuotinio susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius buhalterinius patikrinimus;
c) kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos Įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;
d) artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;
e) Visuotiniam susirinkimui pateikti asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;
f) atsižvelgdamas į patikrinimo rezultatus, teikti pasiūlymus Visuotiniam susirinkimui.
15.3. Už atliktą darbą Revizorius atsiskaito Visuotiniam susirinkimui.

16 straipsnis. Asociacijos reorganizavimas

16.1. Asociacija gali būti reorganizuota Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu 4/5 Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų dauguma ir jei tam neprieštarauja Asociacijos Steigėjai.
16.2. Nutarime dėl Asociacijos reorganizavimo turi būti nurodytas Asociacijos teisių ir pareigų perėmėjas, teisių ir pareigų perėmimo tvarka ir terminai.

17 straipsnis. Asociacijos likvidavimas

17.1. Asociacija gali būti likviduojama Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu 4/5 visų Asociacijos narių balsų dauguma, tuo atveju, kai išstojant nariams liktų mažiau negu trys Asociacijos nariai, arba Visuotiniam susirinkimui nutarus nutraukti Asociacijos veiklą dėl kitų priežasčių ir jei tam neprieštarauja Asociacijos Steigėjai.
17.2. Priėmus nutarimą likviduoti Asociaciją, Visuotinis susirinkimas skiria likvidatorių ir nustato jo įgalinimus, darbo tvarką, Asociacijos likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo paskyrimo momento Valdybos funkcijas perima likvidatorius.
17.3. Likvidatorius neturi teisės Asociacijos vardu sudaryti sandorių su trečiaisiais asmenimis, išskyrus sandorius, susijusius su likvidavimu.
17.4. Apie Asociacijos likvidavimą skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ du kartus: pirmąkart ne vėliau kaip per 10 dienų po Visuotinio susirinkimo nutarimo priėmimo, o antrąkart – po 30 dienų nuo pirmojo paskelbimo.
17.5. Pasibaigus Asociacijos likvidavimo terminui, likvidatorius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui ataskaitą apie Asociacijos likvidavimą.
17.6. Likvidatoriaus veiklą privalo patikrinti Asociacijos Revizorius. Revizorius pateikia atlikto patikrinimo ataskaitą Visuotiniam susirinkimui kartu su likvidatoriaus ataskaita apie Asociacijos likvidavimą.
17.7. Visuotinio susirinkimo nutarimu Asociacijos lėšos, likusios sumokėjus skolas, bus neatlygintinai pervestos kuriam nors viešajam juridiniam asmeniui, organizacijai ar švietimo įstaigai, siekiančiai tokių pačių ar panašių tikslų, kokių siekė ir likviduotoji Asociacija. Jeigu tokio juridinio asmens, organizacijos ar švietimo įstaigos neatsiranda, Asociacijos lėšos bus pervestos Visuotinio susirinkimo pasirinktam viešajam juridiniam asmeniui. Prie likvidatoriaus pateiktos likvidavimo ataskaitos turi būti pridėtas tinkamai įformintas dokumentas apie lėšų likučio pervedimą.
17.8. Atlikus 15.7. punkte numatytą lėšų likučio pervedimą, Visuotinis susirinkimas netenka visų valdymo galių. Likvidatorius sudaro likvidavimo aktą ir išregistruoja Asociaciją grąžindamas pažymėjimą ją išdavusiam registro tvarkytojui.