Absolute cost | Absoliučioji kaina

Visa reklamos pranešimo skelbimo tam tikroje visuomenės informavimo priemonėje piniginė vertė.

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Adaptation | Pritáikymas

Reklamos ar kito rinkodaros sumanymo pritaikymas naudoti esant kitoms aplinkybėms, pvz., kitose šalyse.

Adjacencies | Grẽtinamoji reklamà

Reklamos klipai, kurie transliuojant įterpiami į retransliuojamą kitos televizijos stoties programą.

Advertising | Reklamà

Bet kokia įvardyto užsakovo apmokama neasmeninės informacijos apie organizaciją, produktą, paslaugą ar idėją forma.

Advertising agency | Reklãmos agentūrà

Įmonė, kuri kuria, gamina ir publikuoja reklamos pranešimus ir gali teikti kitas su rinkodara susijusias paslaugas.

Advertising appeal | Reklamos pranešimo idėja

Reklamos pranešimo mintis, kuria siekiama atkreipti vartotojų dėmesį, paveikti jų emocijas ar formuoti nuostatas, susijusias su produktu, paslauga ar aktualija.

Advertising brief | Užduotiẽs sántrauka

Dokumentas, kuriuo siekiama patvirtinti, kad klientas ir reklamos agentūra teisingai suprato (1) reklamos kampanijos tikslus, (2) tikslinę auditoriją, (3) naudojamas auditorijos pasiekimo strategijas, (4) kampanijos laiko rėmus, (5) skirtą biudžetą.

Advertising campaign | Reklãmos kampãnija

Visapusis reklamos veiksmų planas, kurį sudaro susiję reklamos pranešimai viename ar keliuose žiniasklaidos kanaluose nuosekliai perduodantys vieną reklamos pranešimą.

Advertising creativity | Kūrybiškùmas reklãmoje

Gebėjimas kurti naujas, unikalias ir atitinkančias užduotį idėjas, kurios padeda įmonėms ar organizacijoms reklamos priemonėmis efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų.

Advertising manager | Reklãmos projèktų vadýbininkas

Asmuo, kuris planuoja, koordinuoja ir įgyvendina reklamos kampanijas, sudaro ir kontroliuoja reklamos biudžetą.

Advertising regulation | Reklãmos reguliãvimas

Tam tikroje teritorijoje veikiantys įstatymai ir taisyklės, kuriais nustatoma, kaip prekės ir paslaugos gali būti reklamuojamos. Reklamai gali būti nustatomi įvairūs vietos, laiko, turinio apribojimai.

Advertising specialties Reklaminės dovanėlės

Nemokamai dalijami gaminiai, pvz.: kalendoriai, marškinėliai, rašikliai, raktų pakabukai ir kt., kurių paskirtis – priminti arba skatinti prisiminti įmonę ar prekės ženklą. Ant jų paprastai atspaudžiamas įmonės ar prekės ženklo pavadinimas, ar telefono numeris.

Advocacy advertising | Atstováujamoji reklamà

Reklama, kurios paskirtis – skleisti idėjas ir aiškinti socialinius visuomeninei svarbius klausimus taip, kad būtų atstovaujama reklamos užsakovo pozicijai ir interesams. Dar žr. socialinė reklama (angl. Social advertising) ir su aktualijomis susieta rinkodara (angl. Cause related marketing).

Aerial advertising | Óro reklamà

Lauko reklamos rūšis, kai reklamos pranešimai demonstruojami danguje, pvz., ant lėktuvų tempiamų plakatų, kaip užrašai danguje ar ant oro balionų. Dar žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media).

Affect referral decision rule Emocinis sprendimas

Sprendimas, kurį lemia bendras įspūdis arba emocinis įvairių alternatyvų vertinimo apibendrinimas.

Affiliates Atstõvai

Televizijos, radijo stotys, taip pat reklamos agentūros, veikiančios tam tikroje teritorijoje pagal kito, dažniausiai tarptautinio, tinklo atstovavimo sutartį ir turinčios tam tikrų teisių bei įsipareigojimų.

Affordable method | Galimýbių metòdas

Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas vertinant įmonės galimybes, t. y. reklamai skiriami pinigai, likę suplanavus kitas biudžeto eilutes.

Agency evaluation process Reklamos agentūros vertinimas

Procesas, kai klientas vertina reklamos agentūros darbą pagal nustatytus finansų ir kokybės rodiklius.

AIDA model | DINV mòdelis

Pirkėjo apsisprendimo pirkti stadijos: dėmesio atkreipimas (D), intereso sukėlimas (I), noro sužadinimas (N), veiksmas (V).

Alpha activity | Alfa aktyvumas

Žmogaus smegenų aktyvumo būsena, tinkama žmogaus reakcijai į reklamą vertinti.

Alternative media | Alternatyvióji žiniãsklaida

Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)

Ambient media | Žiniãsklaida aplinkojè

Nauji, netradiciniai reklamos pranešimo pateikimo būdai, dar vadinami netradicine arba alternatyviąja žiniasklaida. Reklamos pranešimas pateikiamas neįprastose vietose arba (ir) neįprasta forma. Žiniasklaida aplinkoje gali būti efektyviai naudojama su tradicine žiniasklaida arba kaip atskira kampanija.

Animatic Bandomasis klipas

Vaizdo klipo gamybos etapas, kai eskiziniai, dažniausia piešti planai montuojami su preliminariu garso takeliu. Skirta peržiūroms, tyrimams, kūrybiniam sumanymui vertinti.

Arbitrary allocation Sutartinis skirtymas

Reklamos ir pardavimo skatinimo akcijų biudžeto sudarymo metodas, kurio pagrindas – bendrovės vadovų sutarimas.

Attitude toward the ad | Núostata dėl reklãmos

Teigiama arba neigiama emocinė reklamos pranešimo gavėjo nuostata dėl reklamos.

AttractivenessVeikėjo patrauklumas

Pranešimo siuntėjo savybės, kurios daro pranešimą patrauklų gavėjui. Reklama gali traukti dėl veikėjo panašumo, atpažįstamumo, populiarumo, tapatumo (kai pranešimo gavėjas tapatina save su veikėju).

Audimeter| Audiomètras

Prie televizoriaus montuojamas prietaisas, nustatantis, kada televizorius yra įjungtas ir koks kanalas tuo metu žiūrimas. Lietuvoje nenaudojamas. Žr. televizijos metrai (angl. people meter).

Audiotex Vidutinis dažnis

Skaičius, rodantis, kiek kartų per tam tikrą laiką (dažniausiai kampaniją) kuria nors viena žiniasklaidos priemone reklama pasiekia adresatą

Average quarter-hour rating Vidutinis ketvirčio valandos reitingas

Vidutinis ketvirčio valandos radijo klausytojų (televizijos žiūrovų) kiekis procentais nuo visų tos stoties klausytojų (žiūrovų) kiekio.

Awareness Žinomùmas

Rodiklis, nusakantis, kiek yra žinoma įmonė, prekės ženklas ar produktas. Paprastai žinomumo rodiklis yra vienas iš svarbiausių rodiklių, nustatant komunikacijos kampanijos tikslus.

Barrier to entry | Įėjimo į rinką kliūtys

Sąlygos, dėl kurių naujam rinkos dalyviui sunku pradėti veiklą tam tikroje rinkoje, pvz., dideli reklamos įkainiai, prekybos centrų keliamos sąlygos.

Barter syndication Mainų sutarimas

Televizijos programų įsigyjimo būdas, kai programa vietiniam televizijos kanalui suteikiama nemokamai arba itin žema kaina su sąlyga, kad bus transliuojama iš anksto televizijos programos rengėjų parduota reklama. Likusį reklamos laiką vietinės televizijos stotys gali parduoti vietiniams reklamos užsakovams.

Behaviouristic segmentation | Vartotojų skirstymas pagal elgseną

Auditorijos skirstymas pagal tam tikro esamo arba siekiamo produkto ar paslaugos vartojimo, pasirinkimo, pirkimo įpročius ir (arba) lojalumą produktui ar paslaugai.

Benchmark measures Siekiamos nuostatos

Rodikliai, nusakantys tikslinės auditorijos nusistatymą dėl produkto ar paslaugos. Tai produkto ar paslaugos žinomumas, pirmenybės jam teikimas, įvaizdis, įsitikinimai, ketinimai įsigyti ir kt. Šie rodikliai yra naudojami nustatant reklamos kampanijos tikslus prieš ją pradedant: nustatoma, kokias nuostatas ir kokia apimtimi siekiama jas pakeisti.

Benefit segmentation | Vartotojų skirstymas pagal lūkesčius

Auditorijos skirstymas pagal lūkesčius, t. y. pagal tai, ko tikisi vartotojas iš produkto ar paslaugos.

Big idea Pagrindinė idėja

Unikali kūrybiška reklamos mintis, kuri patraukia vartotojų dėmesį, iššaukia atsaką, keičia nusistatymą ir produktą ar paslaugą aiškiai išskiria iš konkurentų.

Billings | Agentūros apyvarta

Reklamos agentūrai patikėti klientų pinigai, skirti reklamai. Agentūra perka žiniasklaidos ir kitas trečiųjų šalių paslaugas, taip pat atlieka kitus darbus, reikalingus kampanijoms įgyvendinti. Klientai atsiskaito pagal agentūros pateiktas sąskaitas. Tai vienas iš rodiklių reklamos agentūrų dydžiui palyginti.

Bleed pages Puslapis be paraščių

Reklamos forma žurnaluose, kai spausdinama iki pat puslapio krašto, nepaliekant baltos paraštės.

Body copy | Reklãmos tèkstas

Reklamoje esantis tekstas.

Bonus packs | Pakuotė su nemokamu priedu

Speciali pakuotė, kurią pirkdamas vartotojas gauna didesnį produkto kiekį arba daugiau prekių už įprastą kainą.

Bounce back coupon | Skãtinamasis kupònas

Priemonė, kuri įteikiama vartotojui kaip paskata dar kartą pirkti vieną ar kitą prekę.

Brand development index (BDI)| Prẽkės žénklo išvýstymo iñdeksas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Brand extension strategy | Prẽkės žénklo plėtrõs stratègija

Egzistuojančio prekės ženklo vardo suteikimas naujam produktui.

Brand loyalty | Lojalùmas prẽkės žénklui

Vartotojo teikiama pirmenybė tam tikro prekės ženklo prekei, lemianti daugkartinį šios prekės rinkimąsi.

Brand manager | Prẽkės žénklo vadýbininkas

Egzistuojančio prekės ženklo vardo suteikimas naujam produktui.

Broadcast media | Transliúojamoji žiniãsklaida

Žiniasklaida, kuri naudoja radijo bangas programoms transliuoti, pvz., radijas ir televizija.

Buying center | Pirkimų grupė

Komitetas ar grupė organizacijos asmenų, kurie yra atsakingi už produktų ir paslaugų vertinimą ir sprendimo pirkti priėmimą.

Build-up approach Tikslų įvertinimo metodas

Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas įvertinus veiksmų, reikalingų iškeltiems tikslams pasiekti, kainą.

Burke reflections test | Bùrke’o įsimenamùmo tèstas

Metodas, skirtas paruoštai spaudos reklamai prieš pradedant kampaniją patikrinti. Vartotojams duodami bandomieji žurnalai su reklama. Kitą dieną su jais aptariama žurnaluose matyta reklama, prašoma prisiminti reklamos turinį ir atsakyti į kitus reklamos užsakovus dominančius klausimus.

Burke test | Bùrke’o tèstas

Metodas, skirtas televizijos reklamai, ją pradėjus transliuoti, tirti. Dieną po transliacijų respondentai pildo Burke’o įsimenamumo testą.

Business-to-business advertising (B2B) Verslo reklama verslui

Reklama, kai viena įmonė prekes ar paslaugas siūlo kitai įmonei, o ne galutiniam vartotojui.

Cable television | Kabelinė televizija

Televizija, kurios programos transliuojamos ne radijo bangomis, o kabeliu.

Call centre | Skambùčių ceñtras

Įmonės skyrius arba išorinis partneris, kuris atsakingas už didelį gaunamų arba atliekamų telefono skambučių srautą. Naudojama tiesioginio pardavimo, techninio aptarnavimo, tyrimų tikslams, taip pat teikiant informacines paslaugas telefonu. Skambučių centrai naudoja specialią įrangą, padedančią skambinti, atpažinti gaunamus skambučius ir vesti pokalbį.

Carryover effects | Vėlúojančio póveikio efèktas

Reiškinys, kai reklamos įtaka pardavimo apimčiai juntama tik praėjus tam tikram laikui.

Category development index | Prodùktų kategòrijos išvýstymo iñdeksas

Indeksas, apskaičiuojamas pagal tam tikros produktų kategorijos pardavimo konkrečioje teritorijoje santykį (procentais nuo viso pardavimo) su žmonių, gyvenančių toje teritorijoje skaičiumi (procentais nuo visų šalies gyventojų).

Category extension | Prodùktų kategòrijos plėtrà

Strategija, kai egzistuojantis prekės vardas suteikiamas naujai produktų kategorijai.

Category management Produktų kategorijos valdymas

Rinkodaros strategija, kai visa produktų kategorija valdoma kaip vienas strateginis verslo vienetas (tradiciškai produktai valdomi atskirai arba grupuojami pagal prekių ženklus). Taip organizuojant darbą manoma, kad rinkodaros vadybininkas, rūpindamasis visa produktų kategorija, gali geriau suprasti vartotojų įpročius, rinkos tendencijas.

Cause related marketing | Su aktuãlijomis susietà rinkódara

Rinkodara, kai prekių ar paslaugų pardavimas siejamas su pinigų rinkimu labdarai, socialiniam ar kitam aktualiam projektui finansuoti. Tai efektyvus rinkodaros būdas, kuriuo ne tik pasiekiami pardavimo rezultatai, bet ir formuojamas pozityvus įmonės įvaizdis. Labdaros organizacijoms bendri su verslo įmonėmis projektai padeda tapti labiau matomomis ir rasti naujų finansavimo šaltinių.

Cause related marketing | Su aktuãlijomis susietà rinkódara

Rinkodaros veiksmai, susieti su socialinėmis aktualijomis. Dažniausiai tokias rinkodaros kampanijas verslo įmonės organizuoja kartu su pelno nesiekiančiomis organizacijomis. Realizuojant su aktualijomis susietas rinkodaros kampanijas sukuriama ne tik verslo, bet ir visuomenės vertė.

Central route to persuasion | Pagrindinis įtikinimo metodas

Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Pagrindinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai pranešimo gavėjas gilinasi į reikalą – yra aktyvus, dalyvauja bendravimo procese ir geba bei turi motyvacijos jį išklausyti ir suprasti. Žr. įsigilinimo tikimybės modelis (angl. Elaboration likehood model of persuasion).

Centralized organizational structure | Centralizúotoji organizãcinė struktūrà

Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai visi sprendimai priimami centrinėje bendrovės būstinėje.

City zone | Miẽsto zonà

Rodiklis, naudojamas laikraščio tiražo dydžiui nusakyti ir rodantis laikraščio paplitimą mieste, kuriame jis leidžiamas, įskaitant priemiesčius, kuriuos pagal bendras su miestu charakteristikas, galima laikyti tos pačios teritorijos dalimi.

Classical conditioning Klasikinė įtaka

Mokymosi procesas, kai reakciją sukeliantis sąlyginis dirgiklis yra siejamas su neutraliu dirgikliu, nekeliančiu jokios konkrečios reakcijos. Neutraliu dirgikliu veikiant kelis kartus, jis sukelia tokią pačią reakciją, kaip ir sąlyginis dirgiklis.

Classified advertising Klasifikuotieji skelbimai

Mokymosi procesas, kai reakciją sukeliantis sąlyginis dirgiklis yra siejamas su neutraliu dirgikliu, nekeliančiu jokios konkrečios reakcijos. Neutraliu dirgikliu veikiant kelis kartus, jis sukelia tokią pačią reakciją, kaip ir sąlyginis dirgiklis.

Classified advertising | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Clients | Klieñtas

Organizacija, kuri pasitelkia reklamos agentūras ar kitus komunikacijos partnerius rinkodaros tikslams pasiekti – gaminiams, paslaugoms reklamuoti, aktualijoms nušviesti.

Clutter | Blòkas

Televizijos programai nepriklausanti medžiaga, kuri pateikiama transliuojant, t. y. reklaminiai klipai, reklamuojamos pramogos, visuomeninė veikla, anonsai ir pan.

Code of ethics Etikos kòdeksas

Nuostatų rinkinys, skirtas reklamos veiklos standartams, kurių savanoriškai įsipareigoja laikytis reklamos verslo dalyviai apibrėžti.

Cognitive dissonance | Pažintinis disonansas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Cognitive processing | Pažintinė reakcija

Procesas, kai individas paverčia išorinę informaciją reikšmėmis ar mąstymo modeliais ir naudoja šias reikšmes vertindamas elgesį ar pasirinkdamas, kaip elgtis.

Cognitive responses | Projektų vadovas

Mintis, kuri kyla pranešimo gavėjui skaitant, matant ar girdint informaciją.

Collateral services | Papildomos paslaugos

Bendrovės, teikiančios kitoms bendrovėms specializuotas rinkodaros paslaugas: pakuočių dizainas, pardavimo rėmimas, žiniasklaidos priemonių užsakymas, rinkos tyrimai, reklaminės medžiagos gamyba.

Combination rates | Kombinúotoji káina

Speciali kaina ar nuolaida, siūloma reklamuojantis dviejuose ar daugiau periodinių leidinių. Kombinuotąją kainą dažnai siūlo leidėjai, kurie toje pačioje rinkoje leidžia ir rytinį, ir vakarinį laikraščio tiražą.

Commission system Komisinio atlygio sistema

Atlyginimo už agentūros paslaugas sistema, kai paslaugų kaina skaičiuojama kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto, taip pat dalis nuo suplanuoto ir kliento vardu nupirkto žiniasklaidos laiko (ploto).

Communication objectives Komunikacijos tikslai

Tikslai, kurių siekia organizacija realizuodama komunikacijos kampaniją ir kurie pasiekiami komunikacijos priemonėmis: žinomumo didinimas, įvaizdžio, požiūrio pokyčiai, pirmenybės teikimo ar ketinimo įsigyti prekę ar paslaugą pokyčiai ir kt.

Communicator | Komunikãtorius

Subjektas, kuris siunčia pranešimą gavėjui. Jis gali daryti įtaką žinios suvokimui, pasirinkdamas komunikacijos kanalus, keisdamas komunikavimo toną ar kontekstą.

Comparative advertising | Lyginamóji reklamà

Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamuotojo konkurentas, jo prekės ar paslaugos ir lyginami vienas arba keli jų prekės ar paslaugos požymiai ar savybės.

Comparative advertising (comparison advertising) | Lyginamóji reklamà

Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.

Compensatory decision rule Kompensacinio apsisprendimo taisyklė

Alternatyvas įvertinančio apsisprendimo taisyklė, kai vartotojai renkasi prekę ar paslaugą ir svarsto atsižvelgdami į pagrindines jos savybes ir jų svarbą.

Competition Council | Konkureñcijos tarýba

Valstybės institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi konkurencijos ir reklamos įstatymų: nagrinėjanti gaunamus ūkio subjektų skundus.

Competition-oriented pricing | Konkureñcinis káinų nustãtymas

Kainodaros strategija, kai kainos nustatomos atsižvelgiant į konkurentų kainas.

Competitive advantage | Konkureñcinis pranašùmas

Unikali ar ypatinga įmonės, organizacijos ar gaminio savybė, kuri suteikia pranašumo prieš konkurentus.

Competitive parity method | Konkureñcinis paritèto metòdas

Reklamos ir pardavimo skatinimo biudžeto nustatymo metodas, kai siekiama, kad biudžeto dalis procentais nuo pardavimo būtų tokia pati kaip ir konkurentų.

Computer simulation models Kompiuterinis modeliavimas

Modeliavimas, naudojamas siekiant nustatyti, kaip reklamos investicijos turės įtakos pardavimui didėti. Skaičiuojama remiantis surinktais kiekybiniais duomenimis.

Concave downward function Įgaubtoji mažėjanti funkcija

Reakcijos į reklamą ar pardavimą funkcija, pagal kurią augančios reklamos poveikis pardavimo apimčiai įsivaizduojamas kaip laipsniškai mažėjantis.

Concentrated marketing | Sutelktóji rinkódara

Rinkodaros strategija, kai bendrovė sutelkia dėmesį ir rinkodaros išteklius į vieną konkrečią rinkos dalį.

Concept testing Sumanymo tikrinimas

Keleto skirtingų kūrybinių sumanymų tikrinimas prieš ruošiant reklamą, kai tikslinės auditorijos prašoma įvertinti idėją, pasakyti įspūdžius, komentarus.

Conditioned stimulus Sąlyginis dirgiklis

Dirgiklis, kuris asociatyviai susiejamas su nesąlyginiu dirgikliu ir kuris gali sukelti tokią pačią reakciją ar atsaką kaip ir nesąlyginis dirgiklis. Dar žr. klasikinė įtaka (angl. classical conditioning).

Conjunctive decision rule Savybių grupės sprendimo taisyklė

Alternatyvų vertinimo taisyklė, kai vartotojai nustato žemiausią kiekvienos svarbios produkto savybės veikimo ribą ir renkasi tik tas alternatyvas, kurių visa savybių grupė siekia ar viršija šią ribą.

Consumer behavior | Vartótojo elgesỹs

Žmogaus veikimo būdas, siekiant patenkinti poreikius ir troškimus įsigyjant prekę ar paslaugą. Apima veiklą ieškant prekių ar paslaugų, renkantis, vartojant, vertinant, dalijantis patirtimi.

Consumer franchise-building promotions Įvaizdinė pardavimo skatinimo kampanija

Pardavimo skatinimo kampanija, kurioje integruoti ir prekės ženklo įvaizdžio elementai. Tokia kampanija ne tik skatina pardavimą bet ir padeda pozicionuoti prekės ženklą.

Consumer socialization process | Vartótojo socializãcija

Procesas, kai asmuo įgyja įgūdžių, reikalingų vartotojui veikti rinkoje.

Consumer-oriented sales promotion Vartotojui skirta pardavimo skatinimo kampanija

Pardavimo skatinimo būdas, kai skatinami pirkti galutiniai vartotojai. Naudojami nuolaidų kuponai, loterijos, bandomieji produktai, nuolaidos ir pan.

Contest Pardavimo akcija – žaidimas

Loterijos ir konkursai, organizuojami vykstant pardavimo skatinimo akcijas, kai vartotojams siūloma ką nors atspėti ir laimėti daiktinius arba piniginius prizus.

Continuity | Tęstinùmas

Reklamos planavimo strategija, kai reklama publikuojama nelabai intensyviai bet ilgą laiką.

Contribution margin | Kontribùcija

Skirtumas tarp pajamų, gautų pardavus produktą ar prekės ženklą, ir kintančių sąnaudų.

Controlled circulation basis | Kontroliúojamo plãtinimo pãgrindas

Nemokamų leidinių dalijimas asmenims, kurie, leidėjo nuomone, yra svarbūs ir atsako už sprendimų pirkti priėmimą arba yra iš anksto atrinkti jį vienaip ar kitaip įvertinti.

Cooperative advertising Reklamos išlaidų kompensacija

Prekių gamintojo ir prekes reklamuojančio prekybininko susitarimas dėl dalies prekybininko patirtų reklamos išlaidų kompensacijos.

Copy testingIdėjos testavimas

Tyrimo metodas, leidžiantis nustatyti auditorijos reakciją į reklamą. Naudojama nustatyti, ar reklama tinka vienai ar kitai rinkai, taip pat naudojama atrenkant tinkamus kūrybinius sprendimus.

Copywriter Idėjų ir tekstų autorius

Asmuo, kurio darbas yra kurti reklamos skelbimų ir televizijos reklamų idėjas, taip pat rašyti reklamos tekstus.

Cost per order (CPO) Vieno užsakymo kaina

Reklamos investicijų dalis, tekusi vienam užsakymui gauti. Naudoja įmonės, kurios užsiima tiesiogine rinkodara.

Cost per ratings point Vieno reitingo kaina

Žiniasklaidos pirkėjų naudojamas rodiklis, skirtas skirtingoms transliuojamų programų reklamos kainoms palyginti. Rodo, kiek kainuoja pasiekti vieną procentą programos auditorijos. Skaičiuojama konkrečios programos reklamos kainą dalinant iš programą žiūrinčių žmonių dalies procentais.

Cost per thousand Tūkstančio kaina

Skaičius, nusakantis kiek kainuoja reklamos pranešimu pasiekti 1000 tikslinės auditorijos narių. Leidžia palyginti skirtingas žiniasklaidos rūšis.

Cost per thousand (CPT) Kaina tūkstančiui

Reklamos kaina tūkstančiui žmonių pasiekti.

Counterargument | Kontrargumeñtas

Mintis arba atsakas, kuris prieštarauja arba yra visiškai priešingas anksčiau pateiktai minčiai.

Coverage | Auditòrijos pasiekiamùmas

Rodiklis, nusakantis kokią auditorijos dalį įmanoma pasiekti naudojant vieną ar kitą žiniasklaidos priemonę.

Creative brief | Kūrýbos sántrauka

Vidinis reklamos agentūros dokumentas, kuriuo kliento užduotis ir kita svarbi informacija pateikiama kūrybos skyriui.

Creative execution | Kūrýbinis įgyvéndinimas

Pagrindinės reklamos idėjos perteikimas kūrybinėmis priemonėmis.

Creative strategy | Kūrýbos stratègija

Reklamos pranešimo kūrimo gairės, kurios nusako, ką reklamos žinia turi perteikti, kokiai auditorijai ir kokiu tonu. Tai padeda idėjų ir tekstų autoriams kurti reklamą. Kiekviena reklama turi derėti su kūrybos strategija. Kūrybos dokumentas vadinamas kūrybos santrauka.

Creative tactics | Kūrýbos tãktika

Nustatymas, kaip kūrybiškai pateikti reklamos pranešimą, kad tikslinė auditoriją ją tinkamai suprastų.

Creativity | Kūrybiškùmas

Žmonių gebėjimas kurti naujas idėjas ir unikalius sprendimus. Reklamos versle vartojama kūrybinėms agentūroms apibūdinti.

Credibility | Patikimùmas

Tam tikros srities išmanymas, įgūdžių, patirties turėjimas, gebėjimas objektyviai vertinti bei pateikti informaciją ar konsultuoti tam tikru klausimu. Svarbu, apibūdinant komunikacijos partnerį, konsultantą.

Cross sell Kryžminis pardavimas

Vykstant tiesioginiam pardavimui naudojamas pardavimo būdas, kai tam pačiam pirkėjui parduodama papildomas gaminys ar paslauga.

Cross-media advertising Kryžminė reklama

Reklama skirtingose žiniasklaidos priemonėse, kurias siūlo viena bendrovė arba kelių žiniasklaidos paslaugų teikėjų susivienijimas.

Cross-ruff coupon Kryžminės prekės kuponas

Kuponas, gaunamas kartu su įsigyta preke ir kurį galima panaudoti kitai prekei palankesnėmis sąlygomis pirkti. Kita prekė, dažniausia vienas produktas, priklauso tai pačiai bendrovei, nors tai gali būti ir sutarimas su kitu gamintoju.

Cross/multimagazine deals Kryžminis leidėjų sandoris

Sutartis, kai keli leidėjai siūlo savo žurnalus reklamos davėjui kaip vieną žiniasklaidos paketą.

Culture | Kultūrà

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Cume, Cumulated reach | Pasiektà auditòrija

Reklama ar žiniasklaidos kanalu pasiektos auditorijos kiekis, padalintas iš visos esamos auditorijos, reiškiamas procentais.

Customer profile | Vartótojo pavéikslas

Vartotojo ar vartotojų grupės apibūdinimas pagal demografinius ir psichografinius požymius.

Customer relationship management (CRM) Ryšių su vartotojais palaikymo sistema

Strategija, kai naudojantis informacinėmis technologijomis, surandami, įgyjami ir išlaikomi įmonės klientai. Ryšių su vartotojais palaikymo sistema padeda juos grupuoti, suprasti poreikius ir palaikyti ryšius. Sistema leidžia pasiūlyti klientams labiausiai tinkančius produktus ir paslaugas, kokybiškai su jais bendrauti.

DAGMAR | DAGMAR

Akronimas – reklamos tikslų nustatymas išmatuotiems reklamos rezultatams. Būdas nustatyti reklamos uždavinius ir tikslus, išplėtotas Russell’o Colley’aus.

Day-after recall scores Reklamos įsiminimo įvertinimas

Tyrimo metodas, kurį naudoja įvairios rinkotyros bendrovės, tikrindamos televizijos reklamos efektyvumą. Kitos dienos įsiminimo įvertinimas rodo, kiek procentų tiriamųjų žiūrovų po dienos ar vėliau gali atsiminti tam tikrą matytą reklamą.

Data base | Duomenų bazė

Asmenų ar įmonių sąrašas, naudojamas tiesioginės reklamos tikslams. Tai gali būti esami arba potencialūs gaminio ar paslaugos vartotojai. Lietuvoje duomenų tvarkymas ir saugojimas, taip pat naudojimas tiesioginės reklamos tikslams yra reglamentuotas įstatymais.

Decentralized organizational structure | Decentralizúotoji organizãcijos struktūrà

Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai rinkodaros specialistai kiekvienoje šalyje yra įgalioti savarankiškai priimti sprendimus.

Decoding | Iškodãvimas

Procesas, kai reklamos pranešimo gavėjas supranta pranešimą. Įmantrūs kūrybiniai sprendimai padidina tikimybę, kad dalis auditorijos neiškoduos arba neteisingai iškoduos jiems skirtą pranešimą.

Demographic segmentation | Demogrãfinis riñkos skáidymas

Rinkos skaidymo metodas, pagrįstas vartotojų demografiniais kriterijais.

Demographics | Demogrãfiniai kritèrijai

Gyventojų skirstymas pagal tam tikrus pamatuojamus kriterijus: amžių, lytį, pajamas, išsilavinimą, užsiėmimą, gyvenamąją vietą ir kt.

Demographics | Demogrãfija

Požymiai, pagal kuriuos skiriasi ir gali būti grupuojama tikslinė auditorija (amžius, išsilavinimas, profesija ir kt.). Dar žr. psichografija.

Department system | Skỹrių sistemà

Reklamos agentūros darbo organizavimo būdas, kai darbuotojai dirba skyriuose pagal atliekamus darbus: kūrybos, projektų valdymo (klientų), žiniasklaidos, tyrimų, gamybos ir kt.

Derived demand | Sukeltóji paklausà

Padėtis, kai tam tikro produkto ar paslaugos paklausą lemia kitų prekių ir (ar) paslaugų paklausa. Pvz., aliuminio skardinių paklausa susijusi su gaiviųjų gėrimų ir alaus suvartojimo padidėjimu.

Dyatic communication | Dvišãlis bendrãvimas

Tiesioginis dviejų asmenų ar grupių bendravimas, pavyzdžiui, pardavėjo ir kliento.

Differentiated marketing | Diferencijúotoji rinkódara

Rinkodaros būdas, kai įmonė skirtingoms rinkos dalims taiko skirtingas rinkodaros strategijas.

Differentiation | Išskirtinùmas

Įmonė ar prekės ženklas, turintis vieną ar keletą ryškių požymių, kurie išskiria jį iš kitų įmonių ar prekės ženklų.

Direct broadcast by satellite (DBS) | Tiesióginė palydõvinė transliãcija (TPT)

Televizijos signalo perdavimo sistema, kai signalas transliuojamas tam tikra kryptimi iš palydovo į specialias palydovines antenas, pritvirtintas namuose ar lauke.

Direct channels | Tiesióginis kanãlas

Rinkodaros būdas, leidžiantis gamintojui tiesiogiai bendrauti su galutiniu vartotoju.

Direct headline | Tiesióginė añtraštė

Antraštė, tiesiogiai pranešanti norimą žinią ir skirta aiškiai apibrėžtai auditorijai. Tiesioginėse antraštėse dažnai nurodomas konkretus privalumas, pažadas arba kita priežastis vartotojui domėtis gaminiu ar paslauga.

Direct mail| Tiesióginis pãštas

Tiesioginės rinkodaros būdas, kai tiksliniams adresatams, atrinktiems pagal amžių, pajamas, gyvenamąją vietą, profesiją, pirkimo įpročius ir kitus rodiklius, siunčiami prekių ar paslaugų pasiūlymai. Siunčiama įprastu arba elektroniniu paštu.

Direct marketing | Tiesióginė rinkódara

Rinkodaros sistema, kuria įmonė tiesiogiai kreipiasi į vartotojus, siekdamos atsako ir (arba) veiksmo.

Direct marketing media | Tiesióginės rinkódaros žiniãsklaida

Žiniasklaidos priemonės, naudojamos tiesioginės rinkodaros tikslams, pavyzdžiui, tiesioginis paštas, reklama telefonu, spauda ir transliuojamoji žiniasklaida (teleparduotuvės).

Direct response advertising | Tiesióginio ãtsako reklamà

Reklama, kuri yra vienintėlė vartotojo galimybė susipažinti su preke ar paslauga ir kuri suteikia galimybę įsigyti ją tik reaguojant į reklamą – siunčiant kuponą, skambinant nurodytu telefonu ar užsakant internetu, jei reklama skelbiama internete.

Direct selling Tiesioginis pardavimas

Produktų ar paslaugų pristatymas, demonstravimas ir pardavimas klientams, bendraujant su jais tiesiogiai jų namuose, darbe ar kitoje pardavimui neskirtoje vietoje.

Direct-action advertising | Skãtinamoji reklamà

Reklama, raginanti vartotoją nedelsiant atlikti kokį nors veiksmą.

E-commerce (Electronic-commerce) | Elektroninis verslas, e. verslas

Verslas, organizuojamas elektroniniais tinklais, paprastai internetu.

Economies of scale | Mãsto ekonòmija

Gamybos sąnaudų mažinimas vienam vienetui didinant gamybos ar pardavimo pajėgumus. Reklamos versle masto ekonomijos siekiama perkant eterio laiką ar reklamos plotą: santykinės išlaidos reklamos matavimo vienetui mažėja didinant bendrą užsakomos žiniasklaidos kiekį.

Effective frequency | Efektyvùsis dãžnis

Pamatytų ar išgirstų reklamos pranešimų kiekis, kuris, manoma, kad įtikins adresatą atlikti reklamos užsakovo norimą veiksmą. Žymima „1+“, „3+“, 6+“ ir pan. Skaitoma „Vienas (trys, …) ir daugiau kartų“.

Effective reach | Efektyvùs pasiekiamùmas

Efektyviu dažniu pasiekta auditorijos dalis. Skaičiuojama procentais nuo bendros žiniasklaidos kanalo pasiektos auditorijos.

Effective reach | Efektyvùsis pasiekimas

Auditorijos dalis procentais pasiekta užsibrėžtu efektyviuoju dažniu.

Eye tracking Akių judesių analizė

Metodas, leidžiantis stebėti žmogaus akių judesius, kai jis žiūri vaizdo arba televizijos reklamą. Akių judesių analizė skirta nustatyti, kurios reklamos dalys ar atkarpos traukia žiūrovo dėmesį ir (arba) kelia jo susidomėjimą.

Elaboration Likelihood Model of persuasion | Įsigilinimo tikimybės modelis

Įsigilinimo tikimybės modelis nusako, kaip formuojamos ir keičiamos nuostatos. Šio modelio esmė yra informacijos gavėjo įsigilinimas, kuris gali būti paviršutiniškas arba gilus. Pagal tai skiriami du įtikinėjimo būdai: pagrindinis įtikinėjimo metodas ir šalutinis įtikinėjimo metodas. Dar žr. pagrindinis įtikinimo metodas ir šalutinis įtikinimo metodas.

Emotional appeals | Emòcinis patrauklùmas

Reklamos pranešimas, teigiamai veikiantis vartotojo jausmus ir emocijas.

Encoding | Kodãvimas

Minčių, idėjų ar informacijos pateikimas simboline forma. Reklamoje – tai kūrybos procesas, kai reklamos pranešimas paverčiamas kūrybiniu sprendimu.

Evaluative criteria | Vértinimo kritèrijai

Produkto ar paslaugos rodikliai arba duomenys naudojamos skirtingoms alternatyvoms lyginti.

Event marketing Įvykių rinkodara

Rinkodaros veiksmai, kai gaminiai, paslaugos, aktualijos ar įmonės vardas reklamuojami specialiai tam sukuriant ar pagal poreikius pakeičiant renginį, šventę, ar kitokį įvykį (sporto, muzikos renginiai parodos ir kt.).

Event sponsorship Renginio rėmimas

Reklamos forma, kai reklamos užsakovas susieja įmonę ar prekės ženklą su tam tikru renginiu – koncertu, sporto renginiu ar kitais.

Evoked set | Alternatỹvų rinkinỹs

Keleto prekių ženklų gaminiai, kuriuos besirenkantis vartotojas vertina kaip galimas alternatyvas. Tai sudėtinė sprendimo priėmimo dalis.

Exchange Mainai

Dviejų pusių pasikeitimas kuo nors vertingu.

Exclusive Išskirtinė teisė

Taktika, naudojama viešuosiuose ryšiuose, kai teisė pranešti naujieną suteikiama vienai žiniasklaidos priemonei.

Expertise | Ekspertiškùmas

Informacijos teikėjo patikimumas konkrečioje srityje ar temoje, pripažįstamas remiantis jo žiniomis ir patirtimi.

External analysis Išorės veiksnių analizė

Reklamos planavimo etapas, kai orientuojamasi į tokius veiksnius kaip organizacijos klientų savybės, rinkos dalys, pozicijos nustatymo strategijos, konkurentai ir rinkodaros aplinka.

External audiences Išorinės auditorijos

Už įmonės ar organizacijos ribų esantys arba ne taip glaudžiai su ja susiję asmenys ar grupės, pvz., plačioji visuomenė.

External search Išorinė aplinka

Paieška, kai vartotojai ieško ir gauna informaciją iš išorės šaltinių, pvz., reklamos, kitų žmonių arba viešųjų šaltinių.

Failure fee | Baudà už nevýkdymą

Dažniausiai per įvairias akcijas pasiekiamas prekių tiekėjo ir prekybos tinklo sutarimas, kuriuo prekybos tinklas įsipareigoja priimti didesnį kiekį tiekėjo produktų, tačiau nustato baudas tiekėjui tuo atveju, jeigu produkto pardavimai nepateisina lūkesčių.

False advertising Klaidinanti reklama

Reklama, kurioje pateikiama neteisinga informaciją apie prekes ir paslaugas.

Feedback | Grįžtamàsis ryšỹs

Pranešimo gavėjo atsako dalis, perduodama atgal siuntėjui. Grįžtamasis ryšys gali būti pateikiamas įvairiomis formomis ir suteikia siuntėjui galimybę stebėti, kaip iškoduojamas ir suprantamas siunčiamas pranešimas.

Field of experience Patyrimo laukas

Pranešimo siuntėjų ir gavėjų potyriai, suvokimas, požiūris ir vertybės, perduodant tam tikrą informaciją.

Field tests | Tyrimas natūralioje aplinkoje

Vartotojo reakcijos į reklamą testas, atliekamas ne laboratorijoje, o natūralioje aplinkoje.

Financial audit Finansinis auditas

Vienas reklamos agentūros vertinimo etapų, kai klientas agentūrą vertina pagal tai, kaip ji tvarko projektų finansų reikalus. Galimybė klientui analizuoti agentūros finansų dokumentus ir duomenis aptariama pasirašant kliento ir agentūros sutartį.

Flesch formula | Flèsch‘o fòrmulė

Atsiskaitymas už reklamos agentūros paslaugas, kai nustatoma visų darbų (dažniausia atliktinų per metus) kaina ir už juos atsiskaitoma vienodomis dalimis per tam tikrą laiko periodą (dažniausiai kas mėnesį), nepriklausomai nuo per tą periodą atliktų darbų kiekio.

Flighting | Bangúojamoji reklamà

Reklamos planavimo metodas, kai intensyvūs reklamos publikavimo periodai derinami su periodais be reklamos.

Focus group Atrinktóji grùpė

Žmonių grupė (nuo 4 iki 15), surinkta diskutuoti tam tikra tema. Diskusiją veda vadovas. Diskutuojant gaunami kokybiniai duomenys (tokie kaip nuostatos ir įsitikinimai). Grupės nariai gali būti parinkti taip, kad atstovautų tikslinę grupę. Kartais tokia grupė dar vadinama ntk. fokus grupė.

Frequency | Dažnis

Auditorijos pasiekimas reklama kartais per tam tikrą laiko tarpą.

Full – service agency Visapùsio aptarnãvimo agentūrà

Reklamos agentūra, siūlanti klientams visą rinkodaros ir informavimo paslaugų spektrą: reklamos pranešimų planavimą, kūrimą, gamybą ir pateikimą ir kitų formų pardavimo skatinimą.

Functional benefit Fùnkcinė naudà

Apčiuopiamas, vartotojo tiesiogiai patiriamas naudojimosi gaminiu arba paslauga rezultatas.

Game | Žaidimas

Pardavimo skatinimo metodas, primenantis loteriją ir teikiantis skirtingas galimybes laimėti. Žaidimams dažniausiai naudojamos nutrinamos arba atplėšiamos žaidimo kortelės, kurias nutrynus arba atplėšus galima rasti laimėjimo numerį arba prizo aprašymą.

Gatefolds Sulañkstomas lãpas

Didesnio formato žurnalo puslapis ar viršelis, kuris yra sulankstomas, kad būtų tokio pat formato kaip ir žurnalas. Jis naudojamas žurnalo maketo plotui didinti ir yra parduodamas už papildomą, didesnę kainą.

General preplanning input | Parengiamieji planavimo darbai

Informacijos rinkimas ir (ar) rinkos pokyčių, tendencijų analizė, kuri yra naudojama kaip pagalbinė medžiaga pradedant kurti reklamą.

Geographic segmentation Geogrãfinis riñkos skáidymas

Rinkos skirstymas pagal skirtingus geografinius vienetus.

Geographical weighting | Geogrãfinis planãvimas

Žiniasklaidos planavimo strategija, kai konkrečioms zonoms ar regionams skiriamas didesnis reklamos kiekis, nes šiose zonose ar regionuose yra didesnė galimybė parduoti.

Global advertising Tarptautinė reklama

Tokio pat reklaminio pranešimo naudojimas keliose skirtingų šalių rinkose.

Global marketing | Tarptautinė rinkodara

Vienodos rinkodaros strategijos naudojimas visose šalyse, kuriose veikia bendrovės padaliniai, naudojantys vienodą produktų ar paslaugų pardavimo būdą visame pasaulyje.

Green marketing Ekològinė rinkódara

Produkto rinkodara ir pardavimo skatinimo metodai, vykdomi pabrėžiant aplinkos saugumą.

Gross rating points (GRP) Bendrosios auditorijos reitingas

Vidutinis bendrosios auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorijos žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą, konkretų laiką).

Gross rating points (GRPs) Bendrosios auditorijos įvertis (BAĮ)

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Group system Grùpių struktūrà

Reklamos agentūros darbo organizavimas, kai skirtingų skyrių specialistai – kūrybos, žiniasklaidos, projektų valdymo ir kitų, skirsomi grupėmis dirbti su tam tikrais konkrečiais projektais.

Halo effect | Šlovės efektas

Tendencija įvertinti vieną reiškinio (daikto, stimulo) savybę ar aspektą, klaidingai vertinant kitas savybes.’)

Headline Añtraštė

Svarbiausią vietą reklamos pranešime užimantys žodžiai, kurie perskaitomi ar pastebimi pirmiausia.

Hemisphere lateralization | Smegenų pusrutulio asimetrija

Prielaida, kad žmogaus smegenys sudarytos iš dviejų skirtingų pusių, kitaip – pusrutulių, kurių kiekvienas kontroliuoja skirtingas funkcijas. Dešinysis – vaizdinės informacijos perdirbimą, o kairysis – žodinės informacijos perdirbimą.

Heuristics Euristika

Problemų sprendimo metodika, kai sprendimas gaunamas bandymų ir klaidų keliu. Tai gali būti ne pats optimaliausias, tačiau greitas ir mažiau sąnaudų reikalaujantis sprendimo būdas. Vartotojų naudojamas renkantis prekes ar paslaugas.

Hierarchy of effects model | Efèktų hierárchijos mòdelis

Pagal šį modelį reklama veikia tada, kai vartotojas pereina nuoseklų procesą – nuo sužinojimo apie produktą (paslaugą) iki galutinio veiksmo (sprendimo) priėmimo. Procesą sudaro žinomumas, susidomėjimas, įvertinimas, pirkimas (išbandymas) ir pasirinkimas.

Hierarchy of needs | Poreikių piramidė

A. Maslow“o poreikių teorija teigia, kad žmogaus poreikius pagal jų svarbumą galima sudėlioti į piramidę. Svarbiausia žmogui yra patenkinti fiziologinius poreikius (valgymas, miegojimas ir t. t.), po to jam reikia jaustis saugiam, mylimam, suvokti, kas jis yra, būti gerbiamam ir galiausiai turėti galimybę save realizuoti.

Horizontal cooperative advertising | Horizontalusis bendradarbiavimo susitarimas

Reklamos organizavimo forma, kai gaminio ar paslaugos reklama rūpinasi kelios įmonės ar organizacijos, teikiančios gaminį ar paslaugą į rinką. Pvz., prekybos centrų ir juose esančių parduotuvių susitarimai dėl reklamos.

Identification| Tapãtinimasis

Procesas, kai pranešimo gavėjas tapatinasi su jam patraukliais reklamos herojais, nes jie atitinka jo esamas arba siekiamas vertybes, nuostatas ar elgesį.

Image advertising | Įvaizdžio reklama

Reklama, kurianti produkto ar paslaugos įvaizdį, pabrėžiant psichologinius aspektus arba sąsajas su tam tikromis vertybėmis, gyvenimo būdo ypatumais ar panašiai.

Image advertising | Įvaizdžio reklama

Siekis sukurti tinkamą įmonės ar produkto vaizdą vartotojų galvose. Reklamuojamas objektas siejamas su tam tikru gyvenimo būdu, vertybėmis.

Image transfer Vaizdo perkėlimas

Radijo reklamos kūrimo būdas, kai pasakojimas perkeliamas iš televizijos į radijo klipą.

In – store media | Rreklamà parduotùvėje

Parduotuvėse naudojamos reklamos ir pardavimo skatinimo priemonės, pvz., prekybos vietų stendai, reklama ant vežimėlių, kuponų dėtuvės ir reklaminiai plakatai.

Indirect channels Netiesióginis plãtinimo kanãlas

Rinkodaros kanalas, kai tarpininkai, tokie kaip didmenininkai ir smulkieji prekiautojai, dalyvauja parduodant produktą ar paslaugą vartotojui.

Indirect headlines | Netiesióginė añtraštė

Antraštė, kurioje neužsimenama apie produktą ar paslaugą arba neatskleidžiama reklamos pranešimo esmė.

Inflight television commercials Televizijos reklama lėktuve

Reklama, rodoma oro linijų keleiviams, skrendantiems lėktuvu.

Infomercials Informãcinė reklamà

Reklaminiai televizijos filmukai, kurie yra labai ilgi, trunkantys nuo kelių minučių iki valandos. Informacinė reklama kuriama tam, kad suteiktų vartotojams detalią informaciją apie produktą ar paslaugą.

Information processing model Informãcijos apdorójimo mòdelis

Reklamos poveikio modelis, sukurtas Williams‘o McGuire‘o, kuris vartotoją suvokia kaip informacijos apdorotoją ir problemos sprendėją. Pagal šį modelį informacijos hierarchiją sudaro šie etapai: pranešimo pateikimo, dėmesio skyrimo, suvokimo, priėmimo, išlaikymo atmintyje ir po jo einančio elgesio.

Integrated marketing communication Integrúotosios rinkódaros komunikãcijos

Vadybos modelis, kai siekiama, kad visos rinkodaros komunikacijos formos – reklama, pardavimo skatinimas, viešieji ryšiai, tiesioginė rinkodara kryptingai veiktų kartu, o ne atskirai.

Integration processes | Integrãcija

Pirkėjo prekės ar paslaugos rinkimosi būdas, kai skirtinga informacija (produkto žinomumas, įsitikinimas, emocinis krūvis) yra sujungiama taip, kad būtų galima įvertinti dvi ar daugiau alternatyvų.

Interconnects | Televizijos tinklų jungimas

Keleto kabelinės televizijos tinklų jungimas siekiant kartu parduoti ir transliuoti reklamą

Internal audiences Vidinė auditorija

Organizacijos viduje esantys arba glaudžiai su ja susiję asmenys arba asmenų grupės.

 

Internal search Vidinė paieška

Procesas, kai pirkėjas priima sprendimą remdamasis ankstesne patirtimi ir turimomis žiniomis.

Internalization Internalizãcija

Procesas, kai patikimas šaltinis veikia pranešimo gavėją. Internalizacija vyksta, kai gavėjas skatinamas susidaryti objektyvią teisingą nuomonę vienu ar kitu klausimu. Be to, gavėjas susidaro patikimo kalbėtojo nuomonę, būdamas įsitikinęs, kad šio šaltinio pateikiama informacija atspindi tikrąją jo nuomonę.

International media | Tarptautinė žiniasklaida

Žiniasklaidos priemonės, kurios veikia keliose šalyse ir kurios reklamos užsakovų gali būti naudojamos keleto šalių auditorijai pasiekti.

Laboratory tests | Laboratòrinis tèstas

Testas, kuris atliekamas kontroliuojamoje aplinkoje, norint sužinoti pirkėjų reakciją į reklamą.

LayoutMakètas

Spaudos reklamos sudėtinių dalių (pavadinimų, antraščių, paantraščių, iliustracijų, tekstų, prekės ženklų ir kitų grafinių elementų) išdėstymas.

Lexicographic decision rule | Hierarchinis sprendimo priėmimo būdas

Sprendimo priėmimo būdas, kai apie tai, kurią prekę ar paslaugą pasirinkti, vartotojas sprendžia pagal kriterijus, išdėstytus pagal svarbą. Kiekviena alternatyva vertinama pradedant nuo svarbiausio kriterijaus.

Line extension | Prẽkės žénklo plėtrà

Žinomo produkto pavadinimo suteikimas naujam tos pačios kategorijos produktui.

Lithuanian advertising bureau | Lietuvõs reklãmos biùras

Nevyriausybinė organizacija įsteigta reklamuotojų, reklamos agentūrų ir žiniasklaidos, kuri siekia pati didinti reklamos verslo visuomeninę atsakomybę. Reklamas vertina ir išvadas teikia Lietuvos reklamos biuro arbitražo komisija. Daugiau žr. savitvarka.

Lithuanian association of communication agencies KOMAA Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija KOMAA

Lietuvos reklamos agentūrų įkurta nevyriausybinė organizacija, vienijanti reklamos agentūras, siekiančias vystyti reklamos rinką, kelti reklamos pramonės prestižą ir drauge priimti visai reklamos rinkai svarbius sprendimus.

Local advertising | Viẽtinė reklamà

Reklama, sukurta apibrėžtoje teritorijoje, kurioje vykdoma aktyvi veikla.

Localized advertising strategy Viẽtinės reklãmos stratègija

Reklamos strategija, kai reklama yra kuriama konkrečiai teritorijai ar rinkai, o ne adaptuojama naudojant tarptautinius sumanymus ir paruoštą medžiagą.

Macro environment | Makroaplinkà

Nekontroliuojami veiksniai, sudarantys išorinę rinkodaros aplinką, t. y. demografiniai, ekonominiai, technologiniai, gamtos, sociokultūriniai ir valstybės reguliavimo veiksniai.

Macroeconomic conditions| Makroekonominiai veiksniai

Veiksniai, lemiantys visos šalies ekonomiką, t. y. bendrojo vidaus produkto pokyčiai, palūkanų dydis, infliacija, ekonomikos nuosmukis ir užimtumo lygis.

Magazine networks | Žurnãlų grùpė

Žurnalai, priklausantys vienam leidėjui ar valdomi vieno tinklo, siūlantys reklamuotojams galimybę pirkti reklamos plotus iš karto keliuose žurnaluose ir taikanti kiekio nuolaidas.

Mailing list | Adresatų sąrašas

Duomenų bazė, kurią sudaro esamų ar galimų klientų pavardės ir adresai, skirta tiesioginio pašto kampanijoms.

Major selling idea | Esminė pardavimo idėja

Reklamos kampanijos temos ar pranešimo pagrindas, esmė.

Marginal analysis Ribinė analizė

Skirtingų galimų sprendimų išlaidų ir pajamų įvertinimo būdas, stebint, kaip kinta išlaidos ir pajamos, kai nežymiai pakeičiamos kiekvienos alternatyvos pradinės sąlygos.

Market opportunities | Riñkos galimýbės

Sritys, kuriose įmonė įžvelgia verslo galimybių, t. y. kuriose vyksta palankūs pokyčiai, didėja paklausa, yra nepatenkintų vartotojų poreikių ar troškimų.

Market segment Rinkos dalis

Pagal tam tikrą bendrą požymį ar poreikį išskiriama grupė žmonių, šeimų, įmonių ar organizacijų, kurios veikia kitais atžvilgiais vienalytėje rinkoje.

Market segmentation Riñkos skáidymas

Rinkos skirstymas į atskiras dalis, turinčias bendrų poreikių, ir panašiai reaguojančias į rinkodaros veiksmus.

Market segments Rinkos dalis

Apibrėžta vartotojų grupė, turinti panašių poreikių, troškimų ar kitų savybių, kurios skatina panašiai reaguoti į rinkodaros veiksmus.

Marketing Rinkódara

Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas (angl. Product), kainos nustatymas (angl. Price), paskirstymas (angl. Place) ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas (angl. Promotion). Dažnai vartojama santrumpa PPPP.

Marketing channels Rinkódaros kanãlai

Grupė nesusijusių įmonių, kurios dalyvauja prekių ar paslaugų teikimo vartotojams procese.

Marketing communications Rinkódaros komunikãcija

Priemonių visuma, skirta vartotojams apie prekes ar paslaugas informuoti, veikti jų nuostatoms, prekių ženklų įvaizdiui kurti. Apima reklamą, viešuosius ryšius, pardavimo skatinimo akcijas, tiesioginį pardavimą, produktų pakuotes, reklamą pardavimo vietose ir daugelį kitų komunikacijos formų.

Marketing mix Rinkódaros programà

Prekės ar paslaugos rinkodaros elementų (prekė, kaina, paskirstymas, pardavimų skatinimas), derinimas tarpusavyje, siekiant kuo daugiau parduoti. Dar žr. rinkodara (angl. Marketing).

Marketing objectives Rinkodaros tikslai

Organizacijos rinkodaros programos tikslai, tokie, kaip pardavimas, rinkos dalis ar pelningumas.

Marketing plan Rinkódaros plãnas

Rinkodaros strategija ir veiksmų planas, skirti įmonės, produktų kategorijos ar prekės ženklo rinkodaros tikslams pasiekti.

Mass media | Visuomenės informavimo priemonės; žiniasklaida

Neasmeniniai bendravimo kanalai, kurie vienu metu gali perduoti informaciją daugeliui žmonių. Pirminė šių kanalų paskirtis yra perduoti informaciją.

Mechandising | Produktų priežiūra lentynose

Siekimas skatinti pardavimą tinkamai išdėstant produktus parduotuvių lentynose, taip pat naudojant įvairias pardavimo skatinimo priemones dėmesiui į produktus atkreipti, įvairių pabandymų, akcijų organizavimas, reklaminės medžiagos pateikimas ir priežiūra.

Media monitoring service Reklamos stebėjimo paslaugos

Reklamos stebėjimo paslaugas teikiančios įmonės fiksuoja visas tradiciniais žiniasklaidos kanalais publikuotas reklamas ir pateikia klientams duomenis apie jų kiekį, kainą, taip pat pačių reklamų iškarpas ar įrašus.

Media objectives Žiniasklaidos tikslai

Reklamos užsakovo iškelti tikslai, susiję su paruoštos reklaminės medžiagos efektyviu skleidimu tikslinėms grupėms.

Media planning Žiniãsklaidos planãvimas

Sprendimai, susiję su reklamos pranešimo perteikimu galimiems produkto ar paslaugos pirkėjams ir (ar) vartotojams.

Media strategies Žiniãsklaidos stratègija

Nustatytų žiniasklaidos tikslų siekimo veiksmų planas, kuris rodo, kokios žiniasklaidos priemonės bus naudojamos tikslinei auditorijai informuoti, kaip bus paskirstomas šioms priemonėms skirtas biudžetas ir kaip bus planuojama reklama.

Media vehicle Reklamos nešiklis

Bet kokia priemonė, galinti skleisti reklaminę žinutę, įskaitant leidinius, verslo dovanas, lauko reklamos skydus ir kita. Priemonės, kurios neįprastai naudojamos reklamai perteikti, vadinamos netradicine žiniasklaida.

Message Žinià/reklamos pranešimas

Pagrindinis reklamos pranešimas perduodamas tikslinei auditorijai, taip pat esminė informacija, kurią siuntėjas perduoda informacijos gavėjui.

Microeconomic trends Mikroekonòmikos tendeñcijos

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Milline rate | Milijõno egzempliõrių plóto káina

Reklamos ploto laikraštyje kainos milijonui kopijų apskaičiavimas, gaunamas ploto įkainį padalijus iš tiražo. Naudojama palyginti skirtingo tiražo leidinių reklamos kainą.

Mnemonics Mnemònika

Esminės užuominos, pvz., simboliai, rimai ir asociacijos, padedančios mokytis ir įsiminti.

Motivation research | Motyvacijos tyrimas

Kokybinis tyrimas, stengiantis pasiekti vartotojo pasąmonę ir išsiaiškinti giluminę produkto pirkimo motyvaciją.

Motive Motỹvas

Vartotojo aktyvumą skatinantis ir jo veiklos kryptį lemiantis veiksnys.

Multiattribute attitude model Komplèksinis vértinimo mòdelis

Modelis, pagal kurį žmogaus požiūris į objektą ir jo vertinimas yra įsitikinimų dėl to objekto raiška.

Multiple buying influences | Grupės sprendimo priėmimas

Procesas, kai grupė organizacijos asmenų turi įtakos priimant arba priima sprendimą pirkti prekes ar paslaugas.

Narrowcasting | Tikslinis pasiekimas

Labai siauros tikslinės auditorijos pasiekimas naudojant tik tam tikras televizijos programas, pvz., laidas žvejams, medžiotojams, automobilistams ar pan.

National advertisers Nacionãlinis reklamúotojas

Bendrovė, kuri reklamuoja savo produktus ar paslaugas visoje šalyje ar didesnėje šalies dalyje.

National advertising | Nacionãlinė reklamà

Reklama, kurią bendovė naudoja visoje ar didesnėje šalies dalyje ir taiko didžiausiai vartotojų rinkai.

Negotiated commission | Komisinis mokestis

Užmokesčio reklamos agentūroms forma, kai klientas ir agentūra susitaria dėl tam tikro dydžio komisinio mokesčio, kuris skaičiuojamas nuo agentūros kontroliuojamo reklamos užsakovo biudžeto.

Neuro-linguistic programming (NLP) | Neurolingvistinis programavimas

Taisyklių ir metodų rinkinys, kuriuo, kaip teigiama, galima veikti žmogaus elgesį. Daugelis teiginių moksliškai dar neįrodyti.

Noise Komunikacijos trikdžiai

Šalutiniai komunikacijos proceso veiksniai, iškreipiantys arba trukdantys perduoti žinią.

Non-traditional media | Netradicinė žiniasklaida

Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)’

Noncompensatory integration strategies Nekompensúojamųjų kritèrijų taisyklė

Vartotojo sprendimo priėmimo būdas, kai visi kriterijai, pagal kuriuos priimamas sprendimas dėl vienos ar kitos alternatyvos, turi atitikti tam tikrus nustatytus ar nusistatytus kriterijus, t. y. negalima trūkumų pagal vienus kriterijus kompensuoti privalumais pagal kitus kriterijus.

Nonfranchise-building promotions | Pardavimo skatinimo akcija

Pardavimo skatinimo veiksmai skirti tik pardavimui didinti. Šiuo atveju reklamos kampanija nesiekiama apie produktą pateikti jokios papildomos informacijos.

Nonpersonal channels Neasmeniniai kanalai

Komunikacijos kanalai, kuriais žinia auditorijai perduodama neužmezgus tiesioginio asmeninio santykio su informacijos gavėju. Visuomenės informavimo priemonės laikomos neasmeniniais kanalais.

Nonprice competition Ne káinų konkureñcija

Konkurencijos būdas, kai konkuruojama ne prekės ar paslaugos kaina, o komunikuojant kitas išskirtines savybes.

Objective and task method | Tikslo ir priemonių metodas

Rinkodaros biudžeto nustatymo būdas, kai įvertinami trys dalykai: (1) nustatomi tikslai, (2) nustatomos strategijos ir priemonės tikslams pasiekti, (3) apskaičiuojamos išlaidos, reikalingos nustatytai strategijai įgyvendinti.

Off-network syndication | Perpirktų laidų kartojimas

Pakartotinės televizijos programų transliacijos, kurias vietinės televizijos stotys įsigyja iš nacionalinių televizijos stočių.

On-air tests | Bañdomoji transliãcija

Bandomoji televizijos klipų transliacija, kuri atliekama transliuojant televizijos reklamą tam tikrose bandomosiose teritorijose.

One-sided message Vienpusiškas pranešimas

Komunikavimo būdas, kai pristatoma tik teigiama produkto ar paslaugos savybė, nutylint nepatrauklias savybes.

One-step approach | Vieno žingsnio metodas

Tiesioginės rinkodaros strategija, kai reklamos pranešimu siekiama iš karto gauti užsakymą, pvz., televizijos programa, kuri skatina iš karto užsisakyti siūlomą prekę.

Open rate structure Kiñtanti káina

Kainodaros būdas, kai reklamos kaina priklauso nuo skelbimo dažnumo ar iš anksto perkamo reklamos ploto dydžio.

Order taking | Užsakymų priėmimas

Pardavimo dalis, kai priimamas kliento užsakymas. Šiuo atveju pardavėjo uždavinys yra priimti užsakymą, nes vartotojas jau yra apsisprendęs pirkti.

Out-of-home advertising Laũko reklamà

Reklamos forma, kai pranešimas tikslinę auditoriją pasiekia ne namuose. Tai lauko reklamos skydai, reklama autobusų stotelėse, užrašai ore ir kiti.

Pay by results (PBR) | Atsiskaitymas pagal rezultatus

Atsiskaitymo už reklamos agentūrų paslaugas būdas, kai paslaugų kaina susiejama su pasiektais rezultatais. Rezultatais gali būti laikomi pardavimo, žinomumo, nuostatų pasikeitimo ir kt. rodikliai, juos klientas ir agentūra aptaria prieš pradėdami darbus.

Payout planSiekiamo atsipirkimo būdas

Reklamos biudžeto nustatymo būdas, kai siekiama, kad išlaidos atsipirktų tam tikra apimtimi.

Participations | Bendradarbiãvimas

Eterio laiko pirkimo būdas, kai televizijos reklamos eterio laiką perka ne vienas o keletas reklamos užsakovų.

Pass-along readership | Antriniai skaitytojai

Skaitytojų auditorija, kuri susidaro, kai prenumeratoriai ar pirkėjai perskaitytą laikraštį ar žurnalą perduoda kitiems skaitytojams, taip pat, kai laikraščiai ar žurnalai skaitomi biure, gydytojo laukiamajame ir pan.

Pattern advertising | Dẽrinamoji reklamà

Reklama, kuri vietinėms rinkoms ruošiama naudojant užsakovo turimą tarptautinės reklamos medžiagą, kuri priderinama pagal vietos poreikį. Tokiais atvejais leidžiama pakeisti tekstus, kartais ir vaizdo medžiagą.

People meter Televizijos metrai, TV metrai

Auditorijos matavimo sistema, kuri leidžia tiksliai ir operatyviai fiksuoti televizijos žiūrėjimo įpročius. Prietaisas žiūrovo namuose fiksuoja, kokia programa kada žiūrėta, duomenys surenkami ir perduodami žiniasklaidos agentūroms ir kitiems tyrimų užsakovams. Lietuvoje TV metrų sistemą įdiegė „TNS Gallup“.

Percentage charges | Agentūros komisinis mokestis

Atlyginimas už agentūros paslaugas, apskaičiuotas kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto.

Percentage of projected future sales method Numatomos pardavimo dalies metodas

Pardavimo dalies rinkodaros biudžeto nustatymo metodo atmaina, kai rinkodaros biudžetas nustatomas kaip dalis nuo planuojamo (ne nuo esamo) tam tikro produkto pardavimo.

Percentage of sales method | Pardavimo dalies metodas

Rinkodaros biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos ir (ar) pardavimo skatinimo investicijos nustatomos kaip dalis nuo esamo tam tikro produkto pardavimo.

Perception | Percepcija

Procesas, kai individas gauna, renka, organizuoja ir interpretuoja informaciją, kad susikurtų prasmingą pasaulio vaizdą.

Peripheral route to persuasion Šalutinis įtikinimo metodas

Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Šalutinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai vartotojas neturi gebėjimo ar motyvacijos informacijai apdoroti, ir tikėtina, kad jis nepradės detalaus kognityvinio apdorojimo. Žr. įsigilinimo tikimybės modelis (angl. Elaboration likehood model)

Personal selling | Asmeninis pardavimas

Tiesioginis pardavėjo ir vartotojo bendravimas, kai pardavėjas stengiasi įtikinti vartotoją pirkti tam tikros bendrovės produktą ar paslaugą.

Persuasion matrix Įtikinėjimo grandinė

Komunikacijos veiksmų planavimo būdas, kai tolesni komunikacijos kampanijos žingsniai derinami su gauta auditorijos reakcija, atsaku į ankstesnius kampanijos veiksmus.

Phased processing strategy Tárpinio vértinimo stratègija

Pirkėjo pasirinkimo kelias, kai sprendimą lemia ne vienas, o keli kriterijai.

Planograms |

Prekių išdėstymo parduotuvių lentynose planas, kuris sudaromas pagal prekių ženklų reikalavimus, vartotojų pasirinkimo ypatybes ir kitus kriterijus.

Point of purchase (POP) Atsiskaitymo vieta

Vieta, kur prekės perduodamos pirkėjo nuosavybėn ir už jas atsiskaitoma (paprastai vadinama kasa). Pardavimo vieta tapo svarbi rinkodaros specialistams, nes vartotojai dažnai sprendimą pirkti priima prieš pat atsiskaitydami.

Portfolio tests Reklamos rinkinio tyrimas

Tyrimų metodas, kai grupė respondentų vertina reklamos atspaudų rinkinį, kuris sudarytas iš bandomosios ir kontrolinės (netiriamos) reklamos.

Positioning | Pozicionãvimas

Produktų ar paslaugų suvokimo valdymas taip, kad vartotojai juos suvoktų kaip išskirtinius, turinčius tik jiems būdingų savybių.

Positioning strategies | Pozicionãvimo stratègija

Strategija, naudojama produktams, paslaugoms ar prekių ženklams išskirti iš kitų (pozicionuoti).

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Account | Projektų vadovas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.

Posttests Tyrimas po publikavimo

Reklamos efektyvumo tyrimas po kampanijos publikavimo.

Price – off deal Núolaida

Pardavimo skatinimo strategija, kai vartotojas gauna nuolaid

Price elasticity Káinų elastingùmas

Rinkos jautrumas kainų pokyčiams.

Price promotion Káinos kampãnija

Pardavimo skatinimo būdas, siūlant mažesnę kainą.

Primacy effect | Pirmùmo efèktas

Teorija, teigianti, kad pirmoji išgirsta informacija yra geriausiai įsimenama.

Primary circulation | Pirminis tiražas

Žurnalo ar laikraščio tiražas platinamas tikriesiems prenumeratoriams, neskaitant antrinių skaitytojų, kurie tą patį leidinį gaus ir perskaitys vėliau.

Primary demand advertising | Pirminio poreikio skatinimas

Reklama, skiriama tam tikro produkto ar produktų kategorijos poreikiui sukelti.

Problem detection | Problèmos nustãtymas

Kūrybinis tyrimo metodas, kai vartotojas supažindinamas su produktu ar paslauga ir prašomas išvardyti problemas, galinčias sukelti sunkumų, vartojant šį produktą.

Problem recognition | Poreikio atsiradimas

Vartotojo apsisprendimo pirma stadija, kai vartotojas suvokia, kad jam reikia tam tikros prekės ar paslaugos, ir motyvuotai siekia tą poreikį patenkinti.

Psychographics | Psichogrãfija

Vartotojų gyvenimo būdo analizė ir aprašymas, siekiant kuo geriau juos pažinti ir sugrupuoti. Siekdamos nustatyti įvairius tikslinės auditorijos vertybių, požiūrio, įsitikinimų skirtumus rinkos tyrimų bendrovės atlieka psichografinius tyrimus. Derinant šiuos duomenis su demografiniais (amžius, išsilavinimas, profesija ir kt.) požymiais, nustatomas tikslus ir visapusiškas tikslinės grupės atstovo portretas.

Receiver | Gavėjas

Asmuo ar grupė žmonių, kuriems perduodamas tam tikras pranešimas. Gavėjas priima, iškoduoja ir suvokia jį remdamasis savo patirtimi. Gautą pranešimą suvokti padeda arba trukdo ir žmogaus mąstymo ypatumai. Masinėje komunikacijoje pranešimo gavėjas yra tikslinė auditorija.

Recency period Reklãmos póveikio periòdas

Periodas, kuris trunka nuo paskutinės matytos produkto reklamos ir faktinio produkto pirkimo.

Sales promotion | Pardavimų skatinimas

Pardavimo didinimas, rengiant konkursus, produkto demonstravimus, kainos mažinimo akcijas, žaidimus, dalijant pavyzdžius, dedant produktus prie kasų, išskiriant produktus lentynose, pateikiant specialius pasiūlymus ir pan.

Self regulation Savireguliacija

Reklamos verslo dalyvių (reklamuotojų, reklamos gamintojų ir žiniasklaidos kanalų) susitarimas laikytis tam tikrų etikos normų, siekis, kad reklama paisytų įstatymų, būtų teisinga, sąžininga, parengta, paisant atsakomybės prieš visuomenę ir vartotojus, ir gerbianti sąžiningos konkurencijos principus. Lietuvoje veikia reklamos savitvarkos institucija „Lietuvos reklamos biuras“ (žr.).

 

Social advertising Sociãlinė reklamà

Reklama skirta visuomenei šviesti, nuostatoms keisti, žmonėms skatinti imtis naudingos veiklos, pvz., taupyti energiją, rūšiuoti atliekas. Dažniausiai socialinės reklamos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos.

Social network | Sociãlinis tiñklas

Subjektų (žmonių ar organizacijų) grupė, kuri susijusi vienu ar keliais ryšiais: finansinių, draugystės, verslo ir kt. Socialinių tinklų kūrimas laikomas rinkodaros instrumentu.

Target audience| Tikslinė auditorija

Žmonių grupė, kuriems skirta reklama. Tikslinė auditorija apibrėžiama pagal demografinius ir psichografinius požymius.

Target rating points (TRP) Tikslinės auditorijos reitingas

Vidutinis bendros auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorios žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą konkretų laiką).

User-generated content | Vartótojų sukùrtas turinỹs

Įvairūs, dažniausia internete, publikuojami dalykai, kuriuos sukuria arba veikia galutiniai vartotojai, o ne profesionalūs kūrėjai – transliuotojai, prodiuserių bendrovės, rašytojai.

Viral marketing | Virùsinė rinkódara

Reklamos internete organizavimas panašiu į asmeninių rekomendacijų (word of mouth) būdu. „Virusine“ rinkodara toks komunikavimas vadinamas dėl didžiulės sklaidos, pasiekiamos per trumpą laiką. Žiniai paskleisti naudojamas elektroninis paštas, interneto puslapiai, asmeniniai internetiniai dienoraščiai. Skirtingai nuo kompiuterinių virusų, virusinės rinkodaros atveju nesiekiama padaryti žalos.

ratorius.

Word of mouth marketing | Asmeninių rekomendacijų rinkodara

Įmonių rinkodaros veiksmai, kuriais siekiama skatinti žmones skleisti informaciją apie prekių ženklus, gaminius ar paslaugas. Manoma, kad asmeninėmis rekomendacijomis žmonės pasitiki labiausiai.

Nuorodos